Uddrag fra vedtægterne:


Vedtægterne afstikker reglerne for selskabets drift og øvrige forhold.


§17: Opstår der problemer, som ikke er omtalt i denne lov


Uhe-Lindeballe vandværk


Copyright © All Rights Reserved

Vedtægter for Uhe-Lindeballe Vandværk:

§ 1

Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme, samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigste pris.


§ 2

Som medlem betragtes og optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer, fastsættes i hvert enkelt tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love og de priser, der måtte være gældende.


§ 3

Hovedledningen, stophanen i skel, samt brønd, pumpe, hus og eventuel vandmåler tilhøre selskabet og vedligeholdes på bestyrelsens foranledning. Ingen forbruger må under noget som helst forhold foretage ændringer ved ovennævnte dele, men skulle der opstå fejl eller mangler, må bestyrelsen eller hvem man dertil har antaget underrettes derom.


§ 4

Den til hovedanlægget nødvendige kapital skaffes til veje ved lån eller eventuel forhøjet afgift. Medlemmerne hæfter solidarisk én for alle og alle for én, Indbyrdes hæfter de alle i lige forhold. På bestyrelsens forlangende, er et medlem forpligtet til at lade sin part tinglyse på ejendommen.


§ 5

Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser overfor selskabet overdrages køberen.


§ 6

Selskabets medlemmer forpligter sig til at aftage vand fra vandværket og betale de til enhver tid gældende afgifter for vandværkets drift, samt eventuel forrentning og afdrag. Vandafgiften opkræves 4 gange årligt (forud). Er det forfaldne kontingent ikke betalt ved månedens udgang, pålignes det pågældende medlem et gebyr i.flg. takstblad for hver påbegyndt måned. Beløbet vil blive tilskrevet næste opkrævning.


§ 7

Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Disse vælges med 2-3 medlemmer hvert 2. år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved den årlige Generalforsamling, på hvilken der også vælges en suppleant. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg, men er berettiget til at undslå sig genvalg. Valget er bindende for 2 år ad gangen. Bestyrelsen forpligter selskabet i alle anliggender og er således Berettiget til at afslutte retshandlinger, derunder underskrive entreprisekontrakt og lånedokument samt udvælge, hvis nødvendigt, 2 medlemmer for samarbejde i nødstilfælde, ved omlægning eller nyetablering af hovedvandledningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv for 2 år ad gangen. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes efter stemmeflertal. Bestyrelsen er berettiget til at tage lønnet medhjælp, blandt andet kasserer med flere.


§ 8

Bestyrelsen har myndighed til at underskrive kontrakt over vandforsyning til eventuelle andre forbrugende fabriksvirksomheder og lignende.


§ 9

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det, samt med angivelse af dagsorden.


§ 10

Vedtægtsændringer kræver, at forslag hertil er offentliggjort sammen med indkaldelse til generalforsamling, og at 2/3 af de afgivne stemmer stemmer herfor.


§ 11

Vedtagelse af selskabets opløsning eller overflytning til kommunal drift kræver, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den majoritet uden at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage derefter med 8 dages varsel, indkalde til en ny generalforsamling, og såfremt forslaget også på denne vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer er forslaget gyldigt vedtaget, uanset de mødtes antal.


§ 12

Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden inden d. 1. marts. Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling bekendtgøres i den lokale avis eller på anden måde, med 8 dages varsel.


§ 13

Selskabet er forpligtiget til efter bedste evne, at opretholde en uforstyrret drift, men fralægger sig ethvert ansvar for event. afbrydelser.


§ 14

Selskabets bestyrelse har ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem:

a. såfremt denne ikke holder installationen i orden.

b. såfremt denne ikke rettidig betaler sine afgifter.

c. i tilfælde af misbrug eller unødig spild af vand.

Oplukning kan kun finde sted, når medlemmets forpligtelser og skyld er indfriet med derpå løbende omkostninger. Bestyrelsen eller dens befuldmægtigede har uhindret adgang til at besigtige medlemmernes installationer.


§ 15

Ved salg af byggegrunde eller deling af bestående ejendom, er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom.


§ 16

Den opkrævede vandafgift gøres til indtægt i en bank eller sparekasse indtil der er brug for den. Udtræk kan kun finde sted ved formandens og kassererens underskrift i fællesskab.


§ 17

Opstår der problemer, som ikke er omtalt i denne lov, afgøres disse i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.


Ajourført i september 2004

Bestyrelsen